REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej
im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w Bujnach

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym pracy wychowawców świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki dydaktyczno - wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, odpowiednich warunków do nauki, odpoczynku, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań i bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

- zapewnienie dzieciom podczas pobytu w świetlicy zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy oraz odpowiednich warunków do nauki,
- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,
- zapewnienie warunków do rekreacji,
- organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku,
- udzielanie uczniom pomocy podczas odrabiania zadań domowych,
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi,
- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

III. PRACOWNICY ŚWIETLICY

- Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy - członkowie Rady Pedagogicznej.
- Dyrektor szkoły określa zakres zadań i odpowiedzialność nauczycieli świetlicy.

IV. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

- Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.
- Dziennik elektroniczny.
- Dodatkowy zeszyt kontroli obecności uczniów.
- Regulamin świetlicy szkolnej.
- Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej wraz z upoważnieniem do odbioru dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzice lub prawni opiekunowie.
- Półroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

V. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

Świetlica powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dydaktycznej.

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 7.00 do 8.00 i od 11.30 do 16.30 w dni pracy szkoły.
2. Dziecko musi zostać odebrane ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów do godziny 16.45.
3. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy i braku kontaktu telefonicznego, wychowawcy świetlicy mają prawo powiadomić odpowiednie organy (w tym wypadku policję).
4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I – III, a następnie uczniowie klas starszych i Oddziału Przedszkolnego.
5. Uczeń przyjmowany jest do świetlicy szkolnej według zasad rekrutacji opisanych w dalszej części regulaminu i tylko po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez rodziców.
6. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie, gdy klasa ma zajęcia, w których uczeń nie uczestniczy lub jest z nich zwolniony.
7. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela, nie może przekraczać 25 osób.
8. Uczniowie rozpoczynający zajęcia lekcyjne o godzinie 8.00 przebywają w świetlicy do godziny 7.55, a następnie przemieszczają się do odpowiednich sektorów, w których znajdują się ich klasy:
- uczniowie klas 0 - I pod opieką wychowawcy świetlicy,
- uczniowie klas starszych samodzielnie.
9. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy zobowiązany jest do regularnego uczęszczania, w przeciwnym wypadku może zostać skreślony z listy.
10. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zaplanowanych przez nauczyciela zajęciach.
11. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas 0 - I są przyprowadzani do świetlicy przez uczących ich nauczycieli i przekazani pod opiekę dyżurującemu wychowawcy świetlicy.
12. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie kl. 0 - III lub uczniowie starsi niezapisani do świetlicy i niemający oświadczenia rodziców o samodzielnym powrocie do domu są odprowadzani do świetlicy przez nauczyciela i oczekują na przyjście rodziców.
13. Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczycieli /w formie pisemnej/ o rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy.
14. Uczeń nieprzestrzegający regulaminu świetlicy decyzją dyrektora szkoły może zostać skreślony z listy przyjętych.
15. Uczeń, który w poprzednim roku szkolnym uczęszczał do świetlicy, nagminnie zagrażał bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, w kolejnym roku szkolnym nie podlega rekrutacji i nie zostanie przyjęty do świetlicy szkolnej.
16. Uczeń raz odebrany w danym dniu przez rodzica lub osobę upoważnioną nie może ponownie wrócić do świetlicy.
17. Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierani są i przyprowadzani do świetlicy przez prowadzącego zajęcia /dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych na terenie szkoły.
18. Zabrania się bezpośredniego odbierania dzieci z zajęć pozalekcyjnych i nie zgłoszenie tego w świetlicy. Jeżeli takie sytuacje będą występowały, uczeń zostanie skreślony z listy.
19. Uczniowie i rodzice mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem świetlicy szkolnej.

VI. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bujnach podyktowane są warunkami lokalowymi, troską o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, możliwościami kadrowymi oraz wymogami prawnymi.
2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas I-VIII oraz uczniowie Oddziału Przedszkolnego, jednakże ilość miejsc jest ograniczona i wymaga procesu rekrutacji.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest spełnienie kryteriów naboru.
4. Kryteria naboru do świetlicy szkolnej:
- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej”,
- dołączenie do wniosku zaświadczeń od obojga rodziców o zatrudnieniu wydanych przez ich pracodawcę,
- złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach;
- zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy.
5. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego do 10 września.
6. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących w trybie dziennym;
- pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci;
- dojeżdżające autobusem szkolnym;
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
- pochodzące z rodzin wielodzietnych;
- posiadające rodzeństwo w tej samej szkole;
- uchodźców z Ukrainy;
- umieszczone w rodzinach zastępczych;
- rodzina objęta jest nadzorem kuratora lub MOPS-u.
7. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy nie będą rozpatrywane w przypadkach:
- oddania po wyznaczonym terminie;
- zawierające niepełne lub nieprawdziwe dane;
- niepodpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.
8. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do świetlicy mogą być wpisani na listę rezerwową. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia do uczęszczania do świetlicy.
9. Rekrutacją dzieci do świetlicy szkolnej zajmuje się komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
10. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy złożone po terminie (po 15 września) lub w trakcie roku szkolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora szkoły indywidualnie.
11. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do świetlicy na dany rok szkolny zostaną podane 15 września każdego roku szkolnego.
12. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie do Dyrektora szkoły.

VII. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

- rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania dziecka do świetlicy i oddania go pod opiekę wychowawcy oraz osobistego odbierania dziecka ze świetlicy;
- dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez inne osoby dorosłe lub małoletnie wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych w oświadczeniu;
- w przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w oświadczeniu rodzic musi dostarczyć jednorazowe pisemne upoważnienie dla tej osoby,
- upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby wskazanej przez rodziców;
- upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy szkolnej,
- w wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy po uprzednim kontakcie np. telefonicznym lub za pomocą e-dziennika z rodzicem (opiekunem prawnym) może wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca świetlicy legitymuje osobę odbierającą dziecko, spisując przy tym dane osobowe z jej dokumentu tożsamości;
- rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka podczas samodzielnego powrotu do domu ze świetlicy,
- rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy szkolnej przez osobę upoważnioną przez nich,
- w przypadku przyjścia osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę;
- w przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zapisanych w karcie zgłoszenia prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego pisemnego oświadczenia;
- każda nowa decyzja dotycząca pobytu dziecka w świetlicy i powrotu do domu musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem prawnych opiekunów; wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub telefonicznych informacji rodziców;
- życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi;
- osoba, która odbiera dziecko ze świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi i podać imię i nazwisko dziecka;
- dziecko odebrane w danym dniu ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione nie może ponownie wrócić do świetlicy;
- rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godziny jej zamknięcia;
- w razie nieodebrania dziecka oraz braku kontaktu z rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom;
- wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez rodziców/opiekunów lub uczącego nauczyciela lub same zgłosiły się u wychowawcy świetlicy i zostały zapisane w dodatkowym zeszycie obecności uczniów;
- w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy potrzebne jest oświadczenie ze zgodą na takie wyjście z podaniem daty/dat oraz godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę;
- dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy, nie może także być odebrane przez osobę małoletnią poniżej 10 roku życia;
- wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy osoba odbierająca wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
- osobom nieupoważnionym lub w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane,
- pracownicy szkoły maja prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko ze świetlicy.

VIII. WEWNĘTTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Uczeń wchodzący do świetlicy podchodzi do biurka nauczyciela, podaje klasę, imię i nazwisko w celu zapisania do dziennika obecności.
2. Uczeń wychodzący do domu lub na zajęcia dodatkowe, podchodzi do dyżurującego wychowawcy świetlicy i prosi o wypisanie z listy obecności.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze świetlicy do klas i po ich zakończeniu w drodze do świetlicy oraz w drodze na zajęcia pozalekcyjne i po powrocie z tych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie, grupie.
4. Uczeń idący na zajęcia dodatkowe informuje o tym nauczyciela w celu zaznaczenia tego faktu w dzienniku.
5. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić ze świetlicy.
6. Uczniowie zgłaszają wychowawcy wyjście do toalety.
7. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów wszelkie wyjścia ze świetlicy np. do toalety, do biblioteki, na stołówkę szkolną, salę gimnastyczną, plac zabaw odbywają się tylko za zgodą i pod kontrolą nauczycieli.
8. Uczniowie pozostawiają kurtki i tornistry w wyznaczonych miejscach.
9. Uczniowie wychodzący z budynku szkoły zobowiązani są do zmiany obuwia.
10. W czasie wyjścia na zajęcia poza budynek szkoły uczniowie przestrzegają obowiązujących zasad pobytu na terenie boiska i placu zabaw oraz samowolnie nie oddalają się od nauczyciela.
11. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
12. Uczeń ma obowiązek po skończonych zabawach odłożyć na miejsce materace, poduszki, zabawki, gry, układanki, przybory plastyczne, książki itp.
13. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych, smartwatchy oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu tylko za zgodą nauczyciela.
14. Uczniowie zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy, niepożądane zachowania innych uczestników zajęć.
15. Uczniowie bezwzględnie zgłaszają nauczycielowi swoje złe samopoczucie lub urazy ciała powstałe w trakcie zajęć świetlicowych.
16. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, do kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela.
17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy przez ucznia przewiduje się kary:
- upomnienie ustne do wychowawcy klasy i rodziców,
- uwaga pisemna do rodziców (w konsekwencji obniżenie oceny z zachowania);
- upomnienie dyrektora szkoły;
- zawieszenie w prawach uczestnika zajęć świetlicowych na czas wyznaczony przez Dyrektora szkoły.
18. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekun prawny dziecka, którzy zobowiązani są do naprawienia lub rekompensaty finansowej szkody.
19. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za przedmioty przyniesione przez ucznia z domu do szkoły.

IX. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Po wejściu do świetlicy uczniowie ustawiają się przy biurku nauczyciela w celu zapisu obecności w dzienniku elektronicznym. Po odebraniu przez rodzica nauczyciel dokonuje zapisu o opuszczeniu świetlicy przez ucznia.
2. Po zapisaniu się do dziennika uczeń odkłada plecak na wyznaczone miejsce.
3. Uczeń informuje nauczyciela o wyjściu na zajęcia dodatkowe lub w celu zmiany sali.
4. Przed wyjściem do domu uczeń zgłasza nauczycielowi, że opuszcza świetlicę.
5. Zakazuje się uczniom biegania w sali świetlicowej.
6. Uczniowie zobowiązani są słuchać nauczycieli.
7. Uczniowie nie powinni używać brzydkich słów.
8. Na świetlicy panuje zasada: „Jeden mówi reszta słucha”.
9. Uczniowie nie powinni krzyczeć.
10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy i komunikowania, że sami jej potrzebują.
11. Uczniowie niezwłocznie informują nauczyciela, że źle się czują lub doznali urazu.
12. Uczniowie zgłaszają każdą chęć i potrzebę opuszczenie świetlicy.
13. Do toalety uczniowie wychodzą pojedynczo, po wcześniejszym zgłoszeniu tego wychowawcy.
14. Uczniowie mają obowiązek sprzątania po sobie zabawek, gier na ich miejsce, dbania o porządek na podłodze.
15. Uczniowie zobowiązani są do szanowania zabawek, gier i pomocy plastycznych.
16. Uczniowie powinni angażować się w zajęcia organizowane przez nauczyciela.
17. Przemieszczając się np. na stołówkę szkolną, plac zabaw itp. uczniowie świetlicy zawsze chodzą parami.
18. W czasie zajęć uczniowie nie krytykują się nawzajem i nie obrażają się na innych.
19. Zakazuje się uczniom bicia i przepychania.
20. Uczniowie mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
21. Wszyscy uczniowie powinni dbać o wygląd i estetykę świetlicy, angażować się w pomoc wychowawcy w przygotowaniu elementów dekoracyjnych do sali.
22. Telefonów komórkowych można używać tylko za pozwoleniem nauczyciela tylko w razie nagłej potrzeby kontaktu z rodzicem za pozwoleniem nauczyciela.