Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w Bujnach
na rok szkolny 2022/2023

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony

Uchwałą Rady Pedagogicznej 29.08.2022 r.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
  (Dz.U. z 2017r. poz. 170 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r. poz. 1170 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach,
 • Program wychowawczo - profilaktyczny Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach.

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022//2023. Podstawowymi kierunkami polityki oświatowej są:
 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 • Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 1. Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023.
 2. Koncepcję pracy szkoły na lata 2019 - 2024.
 3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023:
 • Wszyscy nauczyciele powinni dążyć do opanowania przez wszystkich uczniów umiejętności określonych w podstawie programowej.
 • Należy monitorować czy nauczyciele poprzez różne formy doskonalenia zapoznają się z podstawą programową poprzednich etapów kształcenia.
 • Należy rytmicznie realizować podstawę programową.
 • Nauczyciele powinni stosować więcej metod aktywizujących uczniów.
 • Dokumentację przebiegu nauczania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dokonywać ewaluacji własnej pracy przez wszystkich nauczycieli celem poprawy wyników nauczania.
 • Doskonalić umiejętności kompetencji cyfrowych w zastosowaniu nauczania stacjonarnego jak i zdalnego.
 • Systematycznie oceniać uczniów.
 • Dokonać weryfikacji przedmiotowych zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 • Na zebraniach z rodzicami przekazywać informację o właściwym korzystaniu przez ich dzieci z komunikatorów społecznościowych.
 • W tematach godzin z wychowawcą więcej uwagi poświęcić tematyce patriotycznej, wartości rodziny, patronowi szkoły.

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo - opiekuńcze na rok szkolny 2022/2023

 1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 2. Wzmacnianie działań wychowawczych szkoły w zakresie podmiotowego traktowania ucznia.
 3. Podejmowania działań związanych z miejscami, osobami, symbolami państwowymi i świętami ważnymi dla pamięci narodowej.
 4. Podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Spis treści zawartych w planie

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 3. Harmonogram uroczystości szkolnych
 4. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
 5. Harmonogram posiedzeń rady rodziców.
 6. Przydział czynności dodatkowych.

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor szkoły

do 10.09.2022r.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

rada pedagogiczna

do 10.09.2022r.

Opracowanie programu profilaktyczno ‑ wychowawczego szkoły

rada pedagogiczna 
rada rodziców

do 12.09.2021r.

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

dyrektor szkoły, lider zespołu ds. zmian w statucie szkoły

cały rok

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

dyrektor szkoły, lider WDN

do 30.09.2022r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

do 15.09.2022r.

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

dyrektor szkoły

do końca marca

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych

dyrektor szkoły

marzec – sierpień

 

Nauczanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów

przewodniczący zespołów

do 15.09.2022r.

Współpraca z pedagogiem szkoły, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny - lider zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor szkoły

według harmonogramu

 

 

Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

wychowawcy klas

wrzesień

Realizowanie programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci oraz z poradniami psychologiczno--pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

wychowawcy klas

cały rok

Edukacja czytelnicza

nauczyciel bibliotekarz

cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas
dyrektor

cały rok

 

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno ‑ pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

cały rok

   

II. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Termin

 

 

Zadanie

 

29 sierpnia 2022r.

Posiedzenie RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły                  

1 września 2022r.

Inauguracja roku szkolnego 2022//2023

12 września 2022r.

Zebranie RP - zaopiniowanie programu profilaktyczno - wychowawczego, przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego

13 września 2022r.

Zebranie z rodzicami, spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców, przyjęcie założeń do Planu Pracy Szkoły, zaopiniowanie programu profilaktyczno - wychowawczego

30 września 2022r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

5 października 2022r.

Zebranie RP – zaopiniowanie nagród dyrektora, wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli lider WODN

13 października 2022r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

13 października 2022r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

17 października 2022r.

Dzień Papieski - wystawka

28 października 2021r.

Uczczenie pamięci zmarłych - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na pomnikach

10 listopada 2022r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

16 listopada 2022r.

Zebranie RP

17 listopada 2022r.

Zebrania z rodzicami.

    listopad

Próbny egzamin ósmoklasisty

6 grudnia 2022r.

Mikołajki – imprezy klasowe

11 grudnia   2022r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej

22 grudnia 2022r.

Jasełka szkolne i wigilie klasowe

23.12.2022r. – 31.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2022r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji śródrocznej

Styczeń 2023r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

11 stycznia 2023r.

Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w I półroczu

12 stycznia 2023r.

Zebranie z rodzicami

16– 29 stycznia 2023r.

Ferie zimowe

8 marca 2023r.

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

Marzec /Kwiecień

Próbny egzamin ósmoklasisty

Marzec/Kwiecień

Rekolekcje Wielkopostne

06- 11 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień 2023r.    

Spotkanie wychowawcy oddziału przedszkolnego i wychowawcy przeszłej klasy I z rodzicami i uczniami tych klas

Kwiecień 2023r.

Pasowanie na czytelnika

19 kwietnia 2023r.

Posiedzenie RP - śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

20 kwietnia 2023r.

Zebrania z rodzicami

28 kwietnia 2023r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

19 maja 2023r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji rocznej

23,24,25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

26 maja 2023 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

2 czerwca 2023 r.

Pisemne poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji rocznej

20 czerwca 2023 r.  

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

23 czerwca 2023 r.    

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

29 czerwca 2023 r.    

Posiedzenie RP - podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022r., (wtorek)
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r., (piątek)
Boże Narodzenie – 25 - 26 grudnia 2022r., (niedziela, poniedziałek)
Nowy Rok – 1 stycznia 2023r., (niedziela)
Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2023r., (piątek)
Święta Wielkanocne – 17 – 18 kwietnia 2023r.,
Święto Pracy – 1 maja 2023r., (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023r., (środa)
Boże Ciało – 8 czerwca 2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

23, 24, 25 maja 2023r. 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
02 maja 2023r.
9 czerwca 2023r.

III. Harmonogram uroczystości szkolnych

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022r.

Ilona Pluta
Monika Misztela
Radosław Helman

Ślubowanie klasy pierwszej

13.10. 2022r.

Ilona Pluta
Monika Popiel

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

13.10.2022r.

Ilona Pluta
Agnieszka Warszada

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2022r.

Anita Szczepanik
Grażyna Makulec

Mikołajki

06.12.2022r.

Wychowawcy

Jasełka szkolne

22.12.2022r.

Anita Szczepanik
Grażyna Makulec

Wigilie klasowe

22.12.2022r.

wychowawcy

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

08.03.2023r.

wszyscy wychowawcy

Święto 3-go Maja - akademia

28.04.2023r.

Radosław Helman
Monika Misztela 
Anna Amrozik

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki

26.05.2023r.

wychowawcy

Dzień Dziecka

01.06.2023r.

wychowawcy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23.06.2023r.

Radosław Helman
Monika Misztela
Dorota Nowak

 

IV. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

Data

Tematyka

29.08.2022r.

 1. Kalendarz roku szkolnego
 2. Organizacja roku szkolnego 2022/2023 - przydział obowiązków
  (wychowawstw, zajęć obowiązkowych i dodatkowych, organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego, świetlicy)
 3. Aneks nr 1 do organizacji roku szkolnego 2022/2023
 4. Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 5. Powołanie składów komisji, opiekunów organizacji uczniowskich, zespołów zadaniowych, lidera WODN
 6. Zapoznanie z harmonogramem zebrań Rady Pedagogicznej, zebrań z Rodzicami
 7. Organizacja dowozu uczniów
 8. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023
 9. Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym
 10. Szkolenie - aktualne akty prawne obowiązujące w szkole

12.09.2022r.

 1. Przedstawienie planów pracy wychowawcy, organizacji, komisji, zespołów zadaniowych, świetlicy, biblioteki, lidera WDN
 2. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 4. Plan Nadzoru Pedagogicznego

05.10.2022r.

 1. Zaopiniowanie nagród dyrektora szkoły.
 2. Szkolenie RP

16.11.2022r.

 1. Analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

11.01.2023r.

 1. Klasyfikacja uczniów za I śródrocze - zatwierdzenie wyników klasyfikacji - uzasadnienie ocen niedostatecznych, celujących oraz ocen wzorowych i nieodpowiednich z zachowania
 2. Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I śródrocze roku szkolnego 2022/2023

30.03.2023r.

 1. Projekt organizacyjny na rok szkolny 2023/2024

19.04.2023r.

 1.  Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów
 2. Szkolenie RP – egzamin ósmoklasisty.

19.05.2023r.

 1. Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania
 2. Szkolenie rady pedagogicznej

02.06.2023r.

 1. Omówienie przewidywanych ocen końcoworocznych uczniów
 2. Sprawy różne

20.06.2023r.

 1. Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2022/2023 - uzasadnienie ocen niedostatecznych, celujących
 2. Przydział nagród i świadectw z wyróżnieniem
 3. Sprawy różne

29.06.2023r.

 

 1. Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022
 2. Analiza realizacji wniosków rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022
 3. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2023
 4. Sprawozdania nauczycieli z realizacji planów pracy, programów

 

V. Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców

I półrocze

Lp.

Wyszczególnienie spotkań RR

Termin

1.

Ukonstytuowanie się RR na roku szkolnym 2022/2023.

Wybór Prezydium RR.

Przypomnienie regulaminu RR.

Uchwalenie Programu Wychowawczego- Profilaktycznego.

Przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 i Planu Pracy Szkoły.

Ustalenie wysokości wpłat na RR.

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2021/2022.

13.09.2022r.

2.

Podsumowanie pracy RR w I półroczu roku szkolnego 2022/2023.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze roku szkolnego 2022/2023.

styczeń 2023r.

 

II półrocze

3.

Podsumowanie pracy RR w roku szkolnym 2022/2023.

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2022/2023.

czerwiec 2023r.VI. Przydział czynności dodatkowych
 Zespoły nauczycieli

 

Rodzaje zespołu

 

 

Liderzy zespołów

 

Członkowie zespołów

Zespół nauczycieli kl. I - III i oddz. przedszkolnego

Lider - Dorota Nowak

nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach

Zespół wychowawczy wychowawców klas   IV-VIII

Lider - Elżbieta Przybył

nauczyciele wychowawcy klas IV-VIII

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych klas IV-VIII

Lider – Krystyna Dziemdziora

nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych klas IV - VIII          

Lider - Jolanta Banaszczyk

nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Lider - Monika Misztela

wychowawcy klas pedagodzy szkolni, psycholog, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Zespół do spraw promocji szkoły

Lider - Agnieszka Warszada

dyrektor, wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw WDN

Lider - Elżbieta Przybył

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw programu poprawy efektywności kształcenia

Lider - Grażyna Makulec

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw statutu szkoły

Lider - Elżbieta Przybył

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw wyposażenia uczniów w podręczniki szkolne

Lider -  Krystyna Dziemdziora

wychowawcy klas

Zespół do spraw opracowania i koordynowania programu profilaktyczno -wychowawczego

Lider - 
Agnieszka Warszada

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw aktualizacji Koncepcji Pracy Szkoły

Lider -
Bogusława Bajerowska

wszyscy nauczyciele

 

Czynności dodatkowe

 

Rodzaj czynności

 

Odpowiedzialni

Przewodnicząca Komisji Socjalnej

Anita Szczepanik

Redagowanie protokołów posiedzeń RP

Monika Popiel

Strona internetowa szkoły

Monika Misztela, Magdalena Dzitkowska

Fotografowanie uroczystości

Monika Popiel

Prowadzenie uroczystości

Radosław Helman

Kronika szkolna

Dorota Nowak

Dekoracja – korytarz - I piętro

Ilona Pluta

Dekoracja – korytarz   - parter

Dorota Nowak

Nagłośnienie sali podczas urocz. szkolnych

Radosław Helman, Ilona Pluta

Społeczny Inspektor Pracy

Jolanta Banaszczyk

BHP

Jolanta Banaszczyk

Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne

Krystyna Dziemdziora

 

Organizacje szkolne

 

Rodzaj organizacji

 

 

Odpowiedzialni

Samorząd Uczniowski

Agnieszka Warszada, Radosław Helman

PCK

Maria Koczyńska

SKS

Agnieszka Warszada

 

Koordynacja testów wiadomości i umiejętności

 

Lp.

 

Klasa

 

Forma

 

Odpowiedzialni

 

Termin

 1.  

0 -VII

zapis wniosków wynikających z pracy w roku szkolnym 2021/2022

Grażyna Makulec

14.09.2022r.

 1.  

„0”

diagnoza wstępna

obserwacja uczniów

wychowawca oddziału „0”

30.10.2022r.

 1.  

I

diagnoza wstępna

wychowawca klasy I

30.10.2022r.

 1.  

IV

diagnoza wstępna

wychowawca klasy IV

30.10.2022r.

 1.  

I -VIII

 •  przedstawienie przez liderów zespołów klas I-III i IV-VII wyników i analiz wynikających z diagnoz i sprawdzianów
 • przedstawienie wyników dyrektorowi szkoły

Dorota Nowak
Anita Szczepanik
Jolanta Banaszczyk
Grażyna Makulec

15.11.2021r.

 

15.11.2022r.

 1.  

„0”

diagnoza końcowa

wychowawca oddziału „0”

maj/czerwiec 2023r.

 1.  

I

test po klasie I

wychowawca klasy I

maj/czerwiec
2023r.

 1.  

II

test po klasie II

wychowawca klasy II

maj/czerwiec
2023r.

 1.  

III

test po klasie III

wychowawca klas III

maj/czerwiec
2023r.

 1.  

IV

diagnoza końcowa

wychowawca klas IV

maj/czerwiec 2023r.

 1.  

VII

egzamin próbny

wychowawca klas VII

maj/czerwiec 2023r.

 1.  

VIII

Egzamin próbny

nauczyciele matematyki , j. polskiego i j.angielskiego

listopad/grudzień 2022r.

styczeń/luty
2023r.

kwiecień 2023r.

 1.  

0-VIII

 • przedstawienie przez liderów zespołowi nauczycieli uczących w klasach 0-III i IV-VIII   analiz sprawdzianów, diagnoz oraz efektów realizacji zadań programu poprawy efektywności kształcenia

 

 

 

 • ustalenie wniosków i rekomendacji do pracy na rok szkony 2023/2024 i przekazanie ich zespołowi do spraw programu poprawy efektów kształcenia

Ilona Pluta
Anita Szczepanik
Jolanta Banaszczyk

Ilona Pluta
Anita Szczepanik
Jolanta Banaszczyk - Aleksandra Pawelczyk

Zespół do spraw programu poprawy efektywności             kształcenia

30.06.2023r.

 1.  
 
 • opracowanie efektów pracy wynikających z realizacji zadań w ramach programu  poprawy efektywności kształcenia przedstawienie ich wraz z wnioskami                 i rekomendacjami do pracy w roku szkolnym 2023/2024 na posiedzeniu RP

Zespół do spraw programu poprawy efektywności   kształcenia

Grażyna Makulec

30.06.2023r.