Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w Bujnach
na rok szkolny 2023/2024

Roczny plan pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoły zatwierdzony

Uchwałą Rady Pedagogicznej 29.08.2023 r.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 170 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach
 • Program wychowawczo - profilaktyczny Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023//2024. Podstawowymi kierunkami polityki oświatowej są:
 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo - profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 • Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 1. Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024.
 2. Koncepcję pracy szkoły na lata 2019 – 2024.
 3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023:
 • Wszyscy nauczyciele powinni dążyć do opanowania przez wszystkich uczniów umiejętności określonych podstawie programowej.
 • Należy monitorować, czy nauczyciele poprzez różne formy doskonalenia zapoznają się z podstawą programową poprzednich etapów kształcenia.
 • Należy rytmicznie realizować podstawę programową.
 • Nauczyciele powinni stosować więcej metod aktywizujących uczniów.
 • Dokumentację przebiegu nauczania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dokonywać ewaluacji własnej pracy przez wszystkich nauczycieli celem poprawy wyników nauczania.
 • Doskonalić umiejętności kompetencji cyfrowych w zastosowaniu nauczania stacjonarnego jak i zdalnego.
 • Systematycznie oceniać uczniów.
 • Dokonać weryfikacji przedmiotowych zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 • Na zebraniach z rodzicami przekazywać informację o właściwym korzystaniu przez ich dzieci z komunikatorów społecznościowych.
 • W tematach godzin z wychowawcą więcej uwagi poświęcić tematyce patriotycznej, wartości rodziny, patronowi szkoły.

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo - opiekuńcze na rok szkolny 2023/2024

 1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 2. Wzmacnianie działań wychowawczych szkoły w zakresie podmiotowego traktowania ucznia.
 3. Podejmowania działań związanych z miejscami, osobami, symbolami państwowymi i świętami ważnymi dla pamięci narodowej.
 4. Podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Spis treści zawartych w planie

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 3. Harmonogram uroczystości szkolnych.
 4. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
 5. Harmonogram posiedzeń rady rodziców.
 6. Przydział godzin.
 7. Przydział czynności dodatkowych.

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor szkoły

do 8.09.2023r.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

rada pedagogiczna

do 8.09.2023r.

Opracowanie programu profilaktyczno ‑ wychowawczego szkoły

rada pedagogiczna

rada rodziców

do 12.09.2023r.

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

dyrektor szkoły, lider zespołu ds. zmian w statucie szkoły

cały rok

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

dyrektor szkoły, lider WDN

do 30.09.2023r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

do 12.09.2023r.

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

dyrektor szkoły

do końca marca

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych

dyrektor szkoły

marzec – sierpień

 

Nauczanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów

przewodniczący zespołów

do 15.09.2023r.

Współpraca z pedagogiem szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny - lider zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor szkoły

według harmonogramu

 

 

Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

wychowawcy klas

wrzesień

Realizowanie programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci oraz z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

wychowawcy klas

cały rok

Edukacja czytelnicza

nauczyciel bibliotekarz

cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas,

dyrektor

cały rok

 

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

cały rok

 

II. Kalendarz   roku szkolnego 2023/2024

 

Termin

 

 

Zadanie

 

29 sierpnia 2023 r.

Posiedzenie RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły                  

4 września 2023 r.

Inauguracja roku szkolnego 2023//2024

13 września 2023 r.

Zebranie RP - zaopiniowanie programu profilaktyczno – wychowawczego, przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego

14 września 2023 r.

Zebranie z rodzicami, spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców, przyjęcie założeń do Planu Pracy Szkoły, zaopiniowanie programu profilaktyczno - wychowawczego

29 września 2023r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

10 października 2023 r.

Zebranie RP – zaopiniowanie nagród dyrektora, wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli lider WODN

13 października 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

13 października 2023 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

16 października 2023 r.

Dzień Papieski - wystawka

31 października 2023 r.

Uczczenie pamięci zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na pomnikach

10 listopada 2023 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

22 listopada 2023 r.

Zebranie RP

23 listopada 2023 r.

Zebrania z rodzicami

   listopad

Próbny egzamin ósmoklasisty

6 grudnia 2023 r.

Mikołajki – imprezy klasowe

22 grudnia 2023 r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej

22 grudnia 2023 r.

Jasełka szkolne i wigilie klasowe

23.12.2023 r. – 31.12.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2024 r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji śródrocznej

Styczeń 2023 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

24 stycznia 2024 r.

Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w I półroczu

25 stycznia 2024 r.

Zebranie z rodzicami

29 stycznia – 11 luty 2024r.

Ferie zimowe

8 marca 2023 r.

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

Marzec /Kwiecień

Próbny egzamin ósmoklasisty

Marzec/Kwiecień

Rekolekcje Wielkopostne

28 marca- 02 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień 2024 r.  

Spotkanie wychowawcy oddziału przedszkolnego i wychowawcy przeszłej klasy I z rodzicami i uczniami tychże klas

Kwiecień 2024 r.

Pasowanie na czytelnika

16 kwietnia 2024 r.

Posiedzenie RP – śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

17 kwietnia 2024 r.

Zebrania z rodzicami

14,15,16 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2024 r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

17 maja 2024 r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji rocznej

26 maja 2024 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2024 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

3 czerwca 2024 r.

Pisemne poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji rocznej

17 czerwca 2024 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2024 r.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27 czerwca 2024 r.  

Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023//2024


Dni ustawowo wolne od pracy:

 1. Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r., (środa)
 2. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,( sobota)
 3. Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2022 r.,(poniedziałek, wtorek)
 4. Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,( poniedziałek)
 5. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,( sobota)
 6. Święta Wielkanocne – 31 marzec - 01 kwietnia 2024 r.,
 7. Święto Pracy – 1 maja 2024 r.(środa)
 8. Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.(piątek)
 9. Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 3 dni egzamin ósmoklasisty 2024 r.
 2. 2 maja 2024 r.
 3. 31 maja 2024 r.

III. Harmonogram uroczystości szkolnych

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 04.09.2023

Radosław Helman

Ślubowanie klasy pierwszej

13.10. 2023

Krystyna Dziemdziora

Ilona Pluta

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

13.10.2023

Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekunów:

Agnieszka Warszada, Anny Amrozik, Radosław Helman

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2023

Anna Amrozik

Edyta Rusek

Mikołajki

06.12.2023 r.

Wychowawcy

Jasełka szkolne

22.12.2023 r.

Anita Szczepanik

Grażyna Makulec

Wigilie klasowe

22.12.2023 r.

wychowawcy

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

08.03.2024 r.

wszyscy wychowawcy

Święto 3 - go Maja - akademia

28.04.2024 r.

Agnieszka Warszada

Radosław Helman

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki

26.05.2024 r.

wychowawcy

Dzień Dziecka

01.06.2024 r.

wychowawcy

Dzień Patrona Szkoły

18.06.2024 r.

Monika Popiel

Magdalena Dzitkowska

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024 r.

Elżbieta Przybył

Jolanta Banaszczyk


Oprawa muzyczna wszystkich uroczystości szkolnych – I. Pluta

Oprawa plastyczna – M. Misztela, A. Amrozik

IV. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

Data

Tematyka

29.08.2022r.

 1. Kalendarz roku szkolnego
 2. Organizacja roku szkolnego 2023/2024 - przydział obowiązków (wychowawstw, zajęć obowiązkowych i dodatkowych, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doradztwa zawodowego, świetlicy)
 3. Aneks nr 1 do organizacji roku szkolnego 2023/2024
 4. Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 5. Powołanie składów komisji, opiekunów organizacji uczniowskich, zespołów zadaniowych, lidera WODN
 6. Zapoznanie z harmonogramem zebrań Rady Pedagogicznej, zebrań z Rodzicami
 7. Organizacja dowozu uczniów
 8. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
 9. Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym
 10. Szkolenie – aktualne akty prawne obowiązujące w szkole

13.09.2023r.

 1. Przedstawienie planów pracy wychowawcy, organizacji, komisji, zespołów zadaniowych, świetlicy, biblioteki, lidera WDN
 2. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 4. Plan Nadzoru Pedagogicznego

10.10.2023r.

 1. Zaopiniowanie nagród dyrektora szkoły.
 2. Szkolenie RP

22.11.2023r.

 1. Analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

24.01.2024r.

 1. Klasyfikacja uczniów za I śródrocze - zatwierdzenie wyników klasyfikacji - uzasadnienie ocen niedostatecznych, celujących oraz ocen wzorowych i nieodpowiednich z zachowania.
 2. Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I śródrocze roku szkolnego 2023/2024.

30.03.2024r.

 1. Projekt organizacyjny na rok szkolny 2023/2024.

16.04.2024r.

 1. Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów.
 2. Szkolenie RP – egzamin ósmoklasisty.

16.05.2024r.

 1. Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania.
 2. Szkolenie rady pedagogicznej

02.06.2024r.

 1. Omówienie przewidywanych ocen końcoworocznych uczniów
 2. Sprawy różne

17.06.2024r.

 1. Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2023/2024 - uzasadnienie ocen niedostatecznych, celujących.
 2. Przydział nagród i świadectw z wyróżnieniem.
 3. Sprawy różne.

 

27.06.2024r.

     Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024

 1. Analiza realizacji wniosków rady pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024.
 2. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Sprawozdania nauczycieli z realizacji planów pracy, programów

 

V. Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców

I półrocze

Lp.

Wyszczególnienie spotkań RR

Termin

1.

Ukonstytuowanie się RR w roku szkolnym 2023/2024.
Wybór Prezydium RR.
Przypomnienie regulaminu RR.
Uchwalenie Programu Wychowawczego - Profilaktycznego.
Przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 i Planu Pracy Szkoły.
Ustalenie wysokości wpłat na RR.
Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2022/2023.

14.09.2023 r.

2.

Podsumowanie pracy RR w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.
Sprawozdanie finansowe za I półrocze roku szkolnego 2023/2024.

styczeń 2024 r.

 

II półrocze

3.

Podsumowanie pracy RR w roku szkolnym 2023/2024.
Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2023/2024.

czerwiec 2024 r.

 

VI. Przydział czynności dodatkowych

 • zespoły nauczycieli

 

Rodzaje zespołu

 

Liderzy zespołów

 Członkowie zespołów

Zespół nauczycieli kl. I - III i oddz. przedszkolnego

Lider – w zastępstwie Pani Krystyna Dziemdziora

nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach

Zespół wychowawczy wychowawców klas  IV - VIII

Lider – E. Przybył

nauczyciele wychowawcy klas IV - VIII

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych klas IV - VIII

Lider – K. Dziemdziora

nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych klas IV - VIII          

Lider – J. Banaszczyk

nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Lider - M. Misztela

M. Popiel, E. Przybył, M. Koczyńska, J. Jaros wychowawcy klas

Zespół do spraw promocji szkoły

Lider – A. Warszada

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw WDN

Lider – E. Przybył

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw programu poprawy efektywności kształcenia

Lider – G. Makulec

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw statutu szkoły

Lider – E. Przybył

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw wyposażenia uczniów  w podręczniki szkolne

Lider –  K. Dziemdziora

wychowawcy klas

Zespół do spraw opracowania i koordynowania programu profilaktyczno -wychowawczego

Lider – A. Warszada

wszyscy nauczyciele

Zespół do spraw aktualizacji Koncepcji Pracy Szkoły

Lider – B.Bajerowska

wszyscy nauczyciele

 

 • czynności dodatkowe

 

Rodzaj czynności

 

Odpowiedzialni

Przew. Komisji Socjalnej

Anita Szczepanik

Redagowanie protokołów posiedzeń RP

Monika Popiel

Strona internetowa szkoły

Monika Misztela, Magdalena Dzitkowska

Fotografowanie uroczystości

Monika Popiel

Prowadzenie uroczystości

Radosław Helman

Dekoracja – korytarz - I piętro

Monika Misztela, Anna Amrozik

Dekoracja – korytarz - parter

Monika Misztela, Anna Amrozik

Nagłośnienie sali podczas uroczystości szkolnych

Radosław Helman, Ilona Pluta

Społeczny Inspektor Pracy

Jolanta Banaszczyk

BHP

Jolanta Banaszczyk

Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne

Krystyna Dziemdziora

 

 • Organizacje szkolne

 

Rodzaj organizacji

 

Odpowiedzialni

Samorząd Uczniowski

Agnieszka Warszada, Radosław Helman

PCK

Maria Koczyńska

SKS

Agnieszka Warszada

 

 • Koordynacja testów wiadomości i umiejętności

 

Lp.

 

Klasa

 

Forma

 

Odpowiedzialni

 

Termin

 1.

0 -VII

zapis wniosków wynikających z pracy w roku szkolnym 2022/2023

Grażyna Makulec

13.09.2023r.

 2.

„0”

diagnoza wstępna

obserwacja uczniów

wychowawca oddziału „0”

30.10.2023r.

 3.

I

diagnoza wstępna

wychowawca klasy I

30.10.2023r.

 4.

IV

diagnoza wstępna

wychowawca klasy IV

30.10.2023r.

 5.

I-VIII

 • przedstawienie przez liderów zespołów klas I - III i IV - VII wyników i analiz wynikających z diagnoz i  prawdzianów
 • przedstawienie wyników dyrektorowi szkoły

Krystyna Dziemdziora
Anita Szczepanik
Jolanta Banaszczyk
Grażyna Makulec

24.11.2023r.

 6.

„0”

diagnoza końcowa

wychowawca oddziału „0”

maj/czerwiec 2024r.

 7.

I

test po klasie I

wychowawca klasy I

maj/czerwiec 2024r.

 8.

II

test po klasie II

wychowawca klasy II

maj/czerwiec 2024r.

 9.

III

test po klasie III

wychowawca klas III

maj/czerwiec 2024r.

 10.

IV

diagnoza końcowa

wychowawca klas IV

maj/czerwiec 2024r.

 11.

VII

egzamin próbny

wychowawca klas VII

maj/czerwiec 2024r.

12. 

VIII

Egzamin próbny

nauczyciele matematyki , j. polskiego i j. angielskiego

listopad/grudzień 2023r.

styczeń/luty 2024r.

kwiecień 2024r.

 13.

0-VIII

 • przedstawienie przez liderów zespołowi nauczycieli uczących w klasach 0 - III i IV - VIII analiz sprawdzianów, diagnoz oraz efektów realizacji zadań programu poprawy efektywności kształcenia
 • ustalenie wniosków i rekomendacji do pracy na rok szkolny 2023/2024 i przekazanie ich zespołowi do spraw programu poprawy efektów kształcenia

Ilona Pluta
Anita Szczepanik
Jolanta Banaszczyk
Ilona Pluta
Anita Szczepanik
Jolanta Banaszczyk
Zespół do spraw programu poprawy efektywności kształcenia

27.06.2024r.

 14.  
 • opracowanie efektów pracy wynikających z realizacji zadań w ramach programu poprawy efektywności kształcenia przedstawienie ich wraz z wnioskami  i rekomendacjami do pracy w roku szkolnym 2023/2024 na posiedzeniu RP

Zespół do spraw programu poprawy efektywności   kształcenia
Grażyna Makulec

27.06.2024r.